มหาวิทยาลัยนเรศวร

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมสภาอาจารย์สมัยสามัญ/วิสามัญ

13/06/2024
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (1/2567)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (1/2567)วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25/04/2024
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 89 (2/2567)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 89 (2/2567)วันที่ 24 เมษายน 2567

14/02/2024
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 88 (1/2567)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 88 (1/2567)วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

13/12/2023
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 87 (3/2566)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 87 (3/2566)วันที่ 13 ธันวาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
ของสภาอาจารย์

21/06/2024
การประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับฯ สภาอาจารย์ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)

การประชุมร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาอาจารย์ ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุมนเรศวร 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

17/06/2024
การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม)และข้อเสนอแนะจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม) และข้อเสนอแนะจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

13/06/2024
การประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับฯ สภาอาจารย์ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

การประชุมร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาอาจารย์ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมที่เกี่ยวข้องกับสภาอาจารย์

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram