การประชุม สรรหาและประเมินผู้บริหาร

05/04/2024
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2567
05/04/2024
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 และของคณบดีคณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2567
03/04/2024
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 (2/2567)
26/01/2024
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567
26/01/2024
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ครั้งที่ 2 (1/2567)
23/01/2024
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2567
22/01/2024
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (1/2567)

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram