คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชุดปัจจุบัน (2566-2568)

ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร

รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1

รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี

รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 2

ผศ.ดร.อรรถการ นาคำ

เลขานุการสภาอาจารย์

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

ดร.พรนภา มูสิกพันธุ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

อาจารย์ราชการ สังขวดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ

ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา โพธิ์ดี

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.อินทิรา ปากันทะ

คณะพยาบาลศาสตร์

ศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ภก.อรรถการ นาคำ

คณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผศ.ดร.วรวิทย์ อินทร์ชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ธันยวีร์ เพ็งแป้น

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.สุพัฒน์ พลซา

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

ดร.พรนภา มูสิกพันธุ์

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์

คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์เกตุชนา บุญฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์

วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ

ผศ.ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

ผศ.นาถวดี ฟักคง

คณะนิติศาสตร์

ดร.ไอลดา สุขนาค

คณะบริหารธุรกิจฯ

ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน

คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง

คณะศึกษาศาสตร์

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

คณะสังคมศาสตร์

ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน

วิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รศ.ทพญ.ดร.ศิโรรัช วัชรานาถ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี

คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สหัสถยา ทองสาร

วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ

กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ราชการ สังขวดี

คณะศึกษาศาสตร์

ดร.ปริญญา สร้อยทอง

คณะสังคมศาสตร์

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram