สภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 99 หมู่ที่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
0 5596 2382

นางสาวทิพากร ดิษโต

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสภาอาจารย์
tipakornd@nu.ac.th
0 5596 2382

นายธีรพงษ์ วรนาถโชติกุล

พนักงานธุรการ
theerapongn@nu.ac.th
0 5596 2382

นางจีระพรรณ ชาติวรรณ

นักวิชาการศึกษา
jeerapanc@nu.ac.th
0 5596 2382

นางสาวเพ็ญณภัสสร์ ทรวงทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pennapats@nu.ac.th
0 5596 2382

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram