ทำเนียบประธานสภาอาจารย์

ดร.ปริญญา สร้อยทอง

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร

พ.ศ.2562 – 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร

ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาอาจารย์ พ.ศ.2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต

พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

พ.ศ.2556 – 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง

พ.ศ.2553 – 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

พ.ศ.2551 – 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง

พ.ศ.2549 – 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

พ.ศ.2545 – 2549

รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง

พ.ศ.2539 – 2545

รองศาสตราจารย์เฉลิม พงษ์อาจารย์

พ.ศ.2537 – 2538

ว่าที่ ร.ต.ฤกษ์ดี จินตนสนธิ

พ.ศ.2536 – 2537

อาจารย์มนูญ ปิยาวรานนท์

พ.ศ.2535 – 2536

รองศาสตราจารย์สมคิด ศรีสิงห์

พ.ศ.2531 – 2534

อาจารย์ชาญชัย รัตนวิบูลย์

พ.ศ.2528 – 2530

ผู้ช่วยศาตราจารย์สมบัติ นพรัก

พ.ศ.2526 – 2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ศรีสิงห์

พ.ศ.2524 – 2525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา คูเจริญไพบูลย์

พ.ศ.2522 – 2523

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram