รวมเว็บไซต์ สภาคณาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.senate.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.senate.up.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

https://senate.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.senate.su.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

https://facsenate.nida.ac.th/home/

มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://senate.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

http://council.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

https://senate.rmuti.ac.th/2020/

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://senate.kku.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

www.senate.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://senate.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://senate.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

https://www.facebook.com/senateUTK/

มหาวิทยาลัยมหิดล

www.senate.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://www.ubu.ac.th/web/senate

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.senate.ru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://senate.rmutp.ac.th/

มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://council.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://facsenate-general.mju.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.senate.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://staffsenate.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://senate.oop.cmu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

www.senate.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตหาดใหญ่)

http://www.psusenate.org/frontpage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตปัตตานี)

http://senate.pn.psu.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

http://cdapt.bpi.ac.th/sapakanajar.htm

มหาวิทยาลัยนครพนม

http://senate.npu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

senate.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://senate.msu.ac.th/

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram