11/09/2021

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน”
(Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption)
ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram