21/07/2022

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 83 (2/2565)

ภาพกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 83 (2/2565)
(และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram