19/02/2023

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าภาพจัดการประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram