24/05/2023

ศึกษาดูงาน ณ สภาพนักงาน ม.บูรพา

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน 14 คน ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเข้าศึกษาดูงาน ณ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 903 (ชั้น 9) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารได้ให้การต้อนรับ และได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานศูนย์วิจัยนวัตกรรม Automation Park อีกด้วย

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram