13/06/2024

การประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับฯ สภาอาจารย์ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

การประชุมร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาอาจารย์ ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram