13/06/2024

ประชุมติตตามรายงานการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....

ประชุมติตตามรายงานการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram