17/06/2024

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม)และข้อเสนอแนะจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม) และข้อเสนอแนะจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram