21/06/2024

การประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับฯ สภาอาจารย์ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)

การประชุมร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาอาจารย์ ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมนเรศวร 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram