Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
22/08/2023
โครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

โครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566ณ ห้องมหามนตรี อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
23/06/2023
โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”  ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566   ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย จัดโดย  :  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
21/06/2023
โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ” ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา จัดโดย  :  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
24/05/2023
ศึกษาดูงาน ณ สภาพนักงาน ม.บูรพา

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน 14 คน ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเข้าศึกษาดูงาน ณ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 903 (ชั้น 9) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารได้ให้การต้อนรับ และได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานศูนย์วิจัยนวัตกรรม Automation Park อีกด้วย

Read More
22/03/2023
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566(พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบปริญญาบัตรฯ)ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกจัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
19/02/2023
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566ณ ห้องประชุม Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าภาพจัดการประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
01/12/2022
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
Read More
18/11/2022
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕เรื่อง “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรังจัดโดย : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read More
25/08/2022
โครงการ  “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”  ครั้งที่ 1

โครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1จัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
30/12/2021
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563)ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกจัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram