กองทุนสวัสดิการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2567
ดูเพิ่มเติม

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูเพิ่มเติม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูเพิ่มเติม

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram